Špinění husitství

25. února 2013 v 10:38 | J.Kristek |  Husitství
Husitské "barbarství" ???

Když v březnu roku 1420 vyhlásil papež Martin V. (1417-1431) první protičeské křižácké vyhlazovací tažení a Zikmund vtrhl se stotisícovým vojskem do země a vyvražďoval obyvatelstvo, nikdo tehdy nepochyboval o tom, že mají v plánu vyvraždit všechny Čechy. (Zikmundovi teroristé však na různých místech vyvražďovali obyvatelstvo již od počátku roku 1420.)
Nejen tato první, ale všechny protičeské křižácké výpravy byly vedeny čistě vyvražďovacím způsobem - snahou vyvraždit co nejvíc českého obyvatelstva, bez ohledu na to, jestli jde o husity nebo "katolíky". Při poslední výpravě, která skončila u Domažlic neslavným útěkem, kdy papežský legát Cesarini uprchl v přestrojení a na bojišti nechal své šaty - nebo, jak říká Karel Havlíček Borovský, "své spodky" - tak tedy křižáci paradoxně vyvražďovali převážně obyvatelstvo plzeňského "katolického" landfrídu, který už byl léta v otevřeném boji proti husitům.
Samozřejmě, že po celou dobu probíhala naopak zuřivá protihusitská propaganda, sestávající z výmyslů o tom, jak husité pijí lidskou krev, "dělají masové hroby", a tak dále. Rozdíl byl pouze ten, že jelikož tehdy ještě neexistovaly sdělovací prostředky, propaganda byla vedena z kazatelen kostelů "katolického" kultu.
Propaganda byla zpočátku účinná, a římské církvi se podařilo západoevropské obyvatelstvo úspěšně zmanipulovat. K účinnosti propagandy jistě přispěla i skutečnost, že západní Evropa neměla kontakty s pravoslavnými oblastmi, a tak bylo možné tamnímu obyvatelstvu o z pravoslaví vycházejícím husitství namluvit v podstatě cokoliv. Výjimkou byly Benátky, kterým i husité roku 1420 nabídli spojenectví proti společnému nepříteli - Zikmundovi. Benátčané však tehdy podcenili sílu husitů a spojenectví s nimi z "praktických" důvodů odmítli. Také Polsko tehdy nepodlehlo propagandě, nenechalo se přimět papežskými rozkazy k pronásledování husitů, a po celou dobu stálo víceméně na české straně.
...Jestli se římská církev obtěžovala zmanipulovat Janu z Arku (pannu Orleánskou) k napsání (respektive k nadiktování, neboť byla negramotná), výhrůžek husitům, nebo jestli neztráceli čas a dopis zfalšovali, není dosud jasné.

V důsledku této propagandy, která, jak se zdá, pokračuje ve stále větší intenzitě, panují dosud velmi zkreslené představy ohledně údajného husitského loupení a ničení památek. Přehlíží se, že Zikmund vyloupil, co mohl (například zlato ze svatovítského chrámu, zejména z hrobky sv. Václava, jehož ostatky, jak se někdy píše, vysypal ze zlaté rakve, kterou ukradl, samozřejmě ukradl také královský poklad), a i památek zničil daleko víc než husité. Tam, kam se Zikmund dostal dřív než husité, pak již nebylo co loupit, a husité ani neměli co ničit, i kdyby sebevíc chtěli. Husité tedy naopak křižákům úspěšně bránili v ničení na ostatním českém území. A husité se navíc i v "ničení" řídili ryze praktickými, obrannými potřebami. Pokud zničili nějaké kláštery, je dobré vědět, že ty v té době sloužily jako arsenály, dílny na výrobu zbraní protivníka. A pokud bořili nějaké stavby ze strategických důvodů, zbořili vždy jen tolik, kolik bylo nezbytně zapotřebí - ani o cihlu navíc. ...Jak víme, oni Češi nikdy nebyli přehnaně pracovití.
Velmi hrubou chybou je, že se na husitství často hledají nepodstatné nedostatky, a není vůle vidět věc v kontextu - přehlíží se skutečnost, že v tehdejší době jedinou další alternativou k zorganizování obrany proti vyvražďovacím křižáckým tažením bylo úplné vyvraždění českého národa, po vzoru dřívějšího vyvraždění albigenských.
Od roku 1427 se husité nebránili jen pasivně, ale naopak podnikali smělé zahraniční výpravy, známé "spanilé jízdy", které husité sami nazývali rejsy. Tyto akce bylo zřejmě možné podnikat hlavně díky tomu, že byla v Praze toho roku odstavena "strana mírného pokroku v mezích zákona", což umožnilo spolupráci pražanů se sirotky a tábory.
Jedním z důvodů těchto zahraničních výprav bylo embargo, hospodářská blokáda, kterou podněcovala církev. Husité si tímto způsobem opatřovali zásoby, sůl a koření - jakožto konzervační látky, železo, olovo, střelný prach. V Rakousku si také brali víno. Zároveň cestou šířili své myšlenky a svou pravoslavnou víru. (Své myšlenky šířili husité i formou manifestů, které posílali například do Francie, Anglie a Španělska.)
Tyto jízdy jsou dosud předmětem pomluv proti husitům, řečí o husitském plenění a rabování. Vzhledem k tomu, že husité tyto jízdy podnikali do zemí, které proti nim byly ve válečném stavu, počínali si až neskutečně ohleduplně. Navíc je třeba dodat, že většina těchto cest nemířila do zahraničí, ale do vedlejších zemí Koruny české, a souvisely tedy s obranou území státu.
A právě touto svou ohleduplností nakonec husité, přes veškerou propagandu "katolické" církve, získávali v okolních zemích sympatie. V Německu začala některá města navazovat s husity styky, a po jejich příkladu vyháněli arcibiskupy a biskupy. Začali povstávat i sedláci. Zorganizovat další křižáckou výpravu již nebylo za dané situace možné. Na basilejském koncilu, který probíhal od roku 1431, nakonec i představitelé římského kultu dospěli k názoru, že budou muset s husity jednat. I když samozřejmě v duchu zásady, kterou měli později ve velké oblibě nacisté (ti si pro ni i vymysleli název nordická lest), že strana, která není v právu, nemusí dodržovat dohody a sliby vůči straně, která v právu je.

Je sice pravda, že v husitských dobách u nás nekvetly druhy umění související s kostelní výzdobou, přesto však byli husité podstatně vzdělanější a kulturnější než lidé v západní Evropě.
Ani tak nejde o známý výrok zuřivého nepřítele husitů Aenease Piccolominiho, ve kterém připouští, že prostá husitská žena je daleko vzdělanější než italský biskup. To zase až tak moc velká poklona nebyla. Připomeňme si, že snahy Klementa VI. o založení papežské knihovny v Avignonu se zřejmě u jeho nástupců nesetkaly s pochopením, a tak byla vatikánská knihovna založena až za papeže Mikuláše V. (1447-1455), tedy až v době zničení Byzantské říše, kdy z jejích trosek proudily do Evropy knihy ve větší míře.
Jednu věc totiž měli husité s barbary společnou. Kdysi to byli barbaři - Kelti, kdo vynalezl mýdlo, které civilizovaný Řím neznal. Římané se oproti tomu natírali vonnými oleji, aby nebylo vidět, jestli jsou mastní od potu, nebo jestli je to schválně. Na vyprání umaštěných oděvů pak Římané používali moč, na zakrytí pachu moči ještě více vonných olejů - a tak vznikl jakýsi "začuraný kruh"... A nyní to bylo v barbarské husitské Praze, kde byla vybudována přímo v době protičeských křižáckých válek, roku 1430, staroměstská vodárna a položena vodovodní síť - dříve než ve velkých městech v civilizované západní Evropě.
...Také činnost pražské university byla obnovena v roce 1429, mezi bitvou u Tachova a bitvou u Domažlic...


Husitské "bludy"

Za jeden zdroj českého reformního hnutí se považují různá náboženská hnutí či "lidová kacířství", jak jsou nazývána. Byli to zejména valdenští, begardi a albigenští - kataři. Za druhý zdroj se považuje "učené kacířství", které bylo v pozdější fázi inspirováno zejména spisy anglického kazatele, oxfordského profesora Johna Wycliffa (* asi 1320 ve Wycliffu, + 1384). Toto obvyklé rozdělení je do značné míry umělé, neboť vůdci "lidových" náboženských hnutí také nebývali zcela nevzdělaní.
Každopádně však byly v Čechách předpoklady pro uchycení "učeného kacířství" lepší než kdekoliv jinde. V Čechách totiž ve 14. století došlo, kromě založení university, ke všeobecnému rozmachu vzdělanosti vůbec. Starší farní školy navíc po celé 14. století přecházejí z církevní správy pod správu městské rady - vznikají "městské školy". V pražských městech bylo ve druhé polovině 14. století 25 škol, zatímco Vídeň a Norimberk měly ještě na počátku 15. století po 4 školách a Krakov měl 5 škol.
Samozřejmě ale ani "učené kacířství" nevzniklo jen tak ze vzduchu. Je zajímavé, jak se nám v době, kdy je každý filozof rozpitván větu po větě, a o každé se tvrdí, odkud ji přejal, jako kdyby snad nebyl schopen samostatně vytvořit ani jedinou holou větu, na druhou stranu v učebnicích snaží vnutit představu, že John Wycliff si všechno vymyslel sám, bez jakýchkoliv pramenů. Přitom je velmi dobře známo, že Wycliff pravoslaví znal, s úctou se o něm vyjadřoval, a vycházel z něj. Také Jan Hus a ostatní čeští stoupenci reformních snah pravoslaví znali - a nejen z Wycliffových spisů. Dokonce ani ne jen z knih "psaných ruským písmem" (kyrilicí), které v Čechách v té době kolovaly - a to možná nejen díky Emauzskému klášteru, protože pravoslaví v Českých zemích přežívalo vskrytu až do husitských dob. Pravoslaví tehdy čeští lidé znali i díky přímým kontaktům s pravoslavnými oblastmi.
Problém v té době byl ale ten, že staroslověnština, která byla v době svého zavedení všeobecně srozumitelná pro všechny Slovany, která byla jakousi "latinou" východu, ovšem latinou, kterou se nikdo nemusel učit, která byla pro každého v podstatě pouze spisovnou formou jeho rodného jazyka, již tuto funkci neplnila. Připomeňme si, že od doby Konstantina a Metoděje tehdy již uběhla zhruba stejná doba jako od husitských dob k dnešku, že za tu dobu proběhl podobně velký jazykový vývoj, a že tedy staroslověnština již nebyla jazykem srozumitelným pro široké vrstvy, ale pouze jazykem vzdělanců.
To, k čemu v této době v Čechách došlo, tedy nebylo ani tak vznikem nového učení. Spíše šlo o přeložení pravoslavných nauk ze staroslověnštiny do češtiny. ...Podobně, jako v případě Wycliffa šlo, zjednodušeně, o "přeložení pravoslaví do angličtiny".

Odpověď na to, proč k tomu došlo, je jednoduchá. Jak se české obyvatelstvo stěhuje do měst, za situace, jaká v Evropě byla, nemohlo zůstat u svého pohanství, římský kult odmítá, a volí si pravoslaví.
Kontakt husitství s pravoslavím byl nesrovnatelně hlubší, než se dnes obecně připouští. Dočteme se však o tom málo, neboť tato skutečnost nebyla po chuti církvi a později ani až příliš světskému režimu. Připomeňme si, že jednou z husitských "novot" bylo i zavedení vousatých kněží - zcela v duchu pravoslaví, kde jsou vousy podmínkou vysvěcení na kněze. Prokop Holý se jmenoval "Holý" proto, že jako jeden z mála si vousy narůst nenechal. Husité udržovali s pravoslavnými oblastmi živé styky, své kněží například posílali ke svěcení k pravoslavnému biskupovi do Moldávie, u husitů z řad českých Němců zase máme doloženy kontakty s řeckým pravoslavím. Husité také v Byzanci několikrát jednali - naposledy v letech 1451-1453 - o sjednocení české církve s pravoslavnou církví. Husitské vyznání bylo tehdy v Byzanci uznáno za pravoslavné - s určitými specifiky, a konečnému sjednocení s pravoslavnou církví zabránilo jenom dobytí Byzance Turky v roce 1453.

Musíme však přiznat, že za to, že husitství vzniklo, vděčíme do značné míry právě římské církvi. Nejen v tom smyslu, že byla pro obyčejné lidi nepřijatelná. Hlavně tu byl narůstající spor o moc mezi panovníkem a církví. Církev hlásala svou nadřazenost nad panovníkem, reformátoři naopak, v duchu tehdejšího pravoslaví, podřízenost církve králi, zbavení církve moci a sekularizaci církví přivlastněného majetku, čímž měli do jisté míry zajištěnu panovníkovu podporu.
A tak mohla být roku 1391 založena Betlémská kaple, největší kazatelský sál Evropy, která byla určena ke kázání v českém jazyce, a ve které později, v letech 1402-1412, nepřetržitě kázal mistr Jan Hus. Vliv Betlémské kaple si dnes lze těžko vůbec představit. Vešly se do ní až tři tisíce lidí a Jan Hus někdy kázal až sedmkrát denně. Jelikož Praha tehdy měla asi 40 000 obyvatel, mohl tak v jediném dni promluvit v podstatě ke všemu pražskému dospělému obyvatelstvu. - Proti tomu blednou i dnešní nafouknuté údaje o sledovanosti pořadů nejoblíbenějších televizních stanic.
Zprvu reformátoři hlavně kritizovali církevní korupci, církevní kriminalitu, a v neposlední řadě odpustkovou privatizaci. V červenci roku 1420 pak byl vyhlášen konkrétnější program husitů, známý jako čtyři pražské artikuly, které však nejsou příliš pražské, neboť pražané nebyli zrovna moc radikální, a které byly možná sepsány již roku 1417. Byly to: 1. svoboda slova,2. návrat k pravoslaví - požadavek přijímání pod obojí, který nacházíme i u Wycliffa, je míněn jako návrat k původnímu křesťanství - pravoslaví, 3. osvobození státu od církve -zbavení církve světské moci (které také nacházíme u Wycliffa), je rovněž zavedením poměrů platných v pravoslaví. Pod tento bod spadá také restituce církevního majetku - ovšem opačným směrem, než jak si to církev představuje dnes. 4. právní stát - trestání všech zjevných těžkých (smrtelných) hříchů, tedy požadavek právního státu v takovém rozsahu, v jakém již nikdy později nebyl vznesen.

Husité také, na rozdíl od tehdejší římské propagandy, hlásali rovnoprávnost ženy, za samozřejmost považovali právo na rozvod, či na odchod ženy od partnera, a, na rozdíl od svatého Augustina, byli proti prostituci. Podobně, jako jim bylo proti mysli, aby si kněží nárokovali monopol na přijímání z kalicha (tedy na víno symbolizující ducha), bylo husitům proti mysli i to, aby si bohatí (což byli ovšem mimo jiné také kněží) nárokovali monopol na sex. Třebaže v tehdejší době značné sexuální volnosti to zase až takový monopol nebyl. Již od roku 1419 proto často útočili jak na "katolické" kláštery a kostely, tak na nevěstince, jako na symboly monopolizace - asi podobným způsobem, jako dnes "radikální" mládež útočí na MacDonaldy, jakožto symboly globalizace.
Ženy byly v té době v Čechách, podobně jako dříve, považovány za rovnoprávné a značně emancipovány, a nepřekvapuje tedy, že i bojovaly se zbraní v ruce. V tom navázaly na tradici moravských žen, které pobíjely Franky při vpádu na Moravu roku 872, a chcete-li, i keltských žen-bojovnic, pochovávaných se zbraněmi.
V jedné věci tedy měli protivníci husitů pravdu, a to, když tvrdili, že vítězství husitů by vedlo k likvidaci instituce manželství. Jednak se v té době u nás u prostých lidí něco takového ještě nevžilo, a pak tu byly úzké kontakty a spolupráce husitů s katary (tedy albigenskými), kteří manželství také neuznávali.
...A třebaže původně nebyl zpovědníkem královny Žofie Jan Nepomucký, ale právě Jan Hus - mohli bychom tedy říci, že "chybička se vloudila" - později husité neuznávali ani zpověď.

Jedním bludem však husité přece jen trpěli. Jak víme, husité jsou považováni za předvoj pozdější evropské reformace. Paradoxně se však zdá, že na rozdíl od reformace husité ještě považovali církev za reformovatelnou. Husité si mysleli, že církev jen zbloudila, a že je možná její náprava. Husité si zpočátku stále ještě mysleli, že "princip je dobrý, jen lidé špatní". K takovému pohledu patrně přispělo jisté zmírnění papežské zvůle v dobách avignonského papežství a zmatky za pozdějšího vícepapežství. Neslučitelnost římského kultu s původním křesťanstvím byla v té době zřejmě poněkud zamlžena. Husité se cítili být křesťany a ještě se domnívali, že římská církev je svým původem křesťanská, a že je tedy možné dovést ji zpět ke křesťanství, čímž v podstatě mysleli návrat k pravoslaví.
Zřejmě teprve později, po pádu Byzance, za papeže Pije II. a jeho následovníků, kdy církev plně odhalila svou tvář, vyšlo jasně najevo, že změny v římské církvi jsou nevratné, že římská církev sama o sobě je nereformovatelná.

Luterská a kalvínská reformace, které již tak nespočívaly ve snaze reformovat římskou církev, jako v založení církví nových (i když v tom je zase předešla Jednota bratrská), pak sice navázaly na husity, ale chyběl jim bližší kontakt s pravoslavím. Proto, i když tyto "reformované" církve nespadaly pod Řím, ve svém předhánění se s římským kultem, kdo z nich je zbožnější, pak často přebíraly právě římské novoty - dokonce pak i s Římem závodily, kdo je "mravnější" = asexuálnější, nebo dokonce, kdo upálí víc žen - "čarodějnic". (...Až nakonec skončily závoděním, kdo vyvraždí víc pravoslavných.)

Jan Žižka a jeho "teror"

Jan Žižka z Trocnova (u Borovan u Českých Budějovic), se narodil asi roku 1360, podle pověsti se narodil pod dubem, pocházel z chudého zemanského rodu, a dnes víme, že měl krevní skupinu A. Uvažuje se o tom, že možná chodil s Janem Husem do stejné školy v Prachaticích. První válečnické zkušenosti získal v bojích proti Rožmberkům, další zkušenosti získal v roce 1410 v bitvě u Grunwaldu, proti řádu německých křižáků, který tam utrpěl zdrcující porážku. Na straně vítězů tehdy bojovaly též ruské oddíly a skupina Čechů a Moravanů. Po návratu se Žižka stal jedním z velitelů pražské posádky (snad vyšehradské) krále Václava IV. Později, poté co Žižka roku 1421 dobyl u Třebušína u Litoměřic dřevěnou tvrz, snad řádu německých křižáků, kde si nechal vybudovat hrad, který nazval Kalich, psal se "Jan Žižka z Kalicha".
V současné době se i vyskytl názor, že Žižka byl původně ve skutečnosti agentem - agentem krále Václava. Což nemusíme chápat jako něco pejorativního. Jako agent zprvu působil mezi loupežnými rytíři v jižních Čechách - proto nebyl v souvislosti s tím stíhán, patrně i u Grunwaldu byl hlavně proto, že chtěl král vědět, co se tam děje, a po návratu byl těžko pouhým členem královy ochranky, jak se někdy tvrdí. - Pokud měl za úkol ochranu krále, tak tedy v trochu jiném smyslu. Víc než padesátiletý jednooký muž jako bodygard? Pro takovou službu bylo jistě možné najít někoho mladšího a po fyzické stránce vhodnějšího. Ale agent? Na to se pro svou výjimečnou inteligenci přece naopak hodil!
Žižkovo jméno je někdy vysvětlováno jako přezdívka odvozená od jeho, byť poněkud spekulativního, židovského původu. I pokud však pomineme rekonstrukci Žižkovy podoby podle lebky - s výrazným zahnutým "orlím" nosem, je zajímavé, jak se Žižkovy zásady nápadně podobaly zásadám pozdějšího Mosadu: Všechno pokud možno "ukecat", a sílu použít jen v případě, kdy není možné protivníka ani na čas zpacifikovat slovy. V takovém případě pak provést důkladně promyšlenou likvidační akci, při které se však velmi přísně dbá, aby bylo ohrožení vlastních lidí co nejmenší. ...Zvítězit s pokud možno nejmenšími ztrátami na lidech a s nejmenšími výdaji - a pokud možná úplně bez boje, byla však i byzantská zásada.
Úloha Židů v husitském hnutí není dosud řádně zpracována a zhodnocena. Skutečnost, že římská církev obvinila Židy ze vzniku jak hnutí albigenských (katarů), tak ze vzniku husitského hnutí, ještě není žádným důkazem. Jisté je, že Židé husitskou revoluci podporovali, a že jedna z hlavních výhod husitských vojsk - silné dělostřelectvo, které měla díky podpoře měst, mohla být po odchodu Němců z měst těžko výsledkem něčeho jiného, než podpory Židů. Také je zajímavé, že právě Praha, kde byli Židé roku 1389 vyvražděni, byla v podpoře husitského hnutí nejvlažnější. ...Přinejmenším mají pro tyto skutečnosti dnešní útoky na Žižku a na husitství vůbec nádech antisemitismu nejen z důvodu, že se jedná o pokračování nacistické propagandy z doby "protektorátu".

Na údajné husitské krutosti vůči nepřátelům dnes samozřejmě nikdo vzdělanější nevěří. Ohledně jedné věci však dosud panují nejasnosti, a tou je "vyvraždění adamitů", které je navíc přičítáno přímo Janu Žižkovi. I když se již začíná prosazovat názor, že v tomto případě ani tak nešlo o "ideologické rozpory", ale že se husité spíše zbavili těch, kteří byli "vojensky nepoužitelní".
Pravděpodobně tedy ani tak nevadilo, že adamité "nenosili trenýrky", jako to, že hlásali neodporování zlu, což bylo v době, kdy hrozilo vyvraždění celého národa, netolerovatelné. Pokud jde o učebnicovou verzi tohoto "vyvraždění adamitů", založenou převážně na Historia Bohemica Aenease Piccolominiho, existují totiž i zprávy, které nasvědčují, že skutečnost nebyla zdaleka taková, jak se obvykle uvádí. Podle nich vůbec nešlo o sektu, která by pěstovala "pohlavní komunismus", ale naopak o sektu velmi prudérní, jejíž členové směli souložit pouze se svolením jejího vůdce. Dokonce je doložen případ, kdy sťali ženu za sex "bez povolení". A pokud jde o tvrzení, že "adamité" chodili za drsného zimního podnebí, v únoru a březnu, po táborsku nazí, tak to si samozřejmě mohl také vymyslet jenom Piccolomini, který Tábor navštívil v létě, a nevěděl, jaké je u nás v zimě počasí.
...Celá ta smyšlenka je tedy ve skutečnosti snahou očernit husity, protihusitskou propagandou, založenou na tom, že každý po sexu vskrytu touží, a nebude tedy sympatizovat s někým, kdo sexualitu potlačuje.

Největším problémem husitů byla jejich vnitřní nejednotnost. A nejtěžším úkolem Jana Žižky bylo tento problém řešit. V případě, že nebylo vyhnutí, muselo někdy dojít i na radikální řešení.
Roku 1423 nakonec i Žižka odešel pro neshody z Tábora, založil ve východních Čechách takzvaný Menší Tábor - se střediskem v Hradci Králové, a stanul v čele orebského městského svazu (podle vrchu, nazvaného tehdy starozákonním jménem Oreb, u Třebechovic u Hradce Králové). S Táborem však nadále spolupracoval.

Jan Žižka zemřel 11. 10. 1424 u Přibyslavi, při výpravě na osvobození Moravy, okupované Albrechtem Habsburským. Žižkova vojska se pak nazývala sirotčí - místo dřívějšího pojmenování orebité se vžil název sirotci. Žižkovým nástupcem se stal kněz Prokop Holý, zvaný také Veliký, který se brzy osvědčil i jako vojevůdce.
Na tento den - 11. října - měli Janové svátek. Po roce 1989 bylo v rámci "budování kapitalismu", nebo konkrétněji, v rámci zahlazování všech stop po husitství, Žižkovo jméno vyškrtnuto z kalendáře a nahrazeno jménem Andrej.
 


Komentáře

1 Z+J Z+J | 12. března 2013 v 16:29 | Reagovat

Katolická církev.

Proč se nemluví v Tv, novinách o této církvi pravda?
Proč se nemluví o dvoutisíleté historii církve, o jejím násilném prosazování křížovými výpravami?
O těch umučených osvícených lidech s jiným názorem, kteří hlásali pokrok.
Nejkrutější Śpanělská katolická Inkvizice zavraždila v různých procesech statisíce lidí, homosexuální pedofilní sexuální skandály současné církve nejsou vyjímkou, atd., atd.
Papežská Vatikánská banka pere peníze italské narko mafii z drog a to jim také nesmrdí,….hrůza a děs jde z této bandy z centrálního vedení katolické církve z Vatikánu.
Vatikánská banka má na účtech cca 6 miliard Euro !!!To nemá již nic společného s Ježíšem Kristem !!
Proč se nelmuví o krádežích majetku a u palování čarodejnic, vyvraždění domorodého obyvatelstva v Jižní, Latinské Americe a jinde?
Zikmund Lucemburský vedl spolu s papežem vyhlazovací válku proti čechům.Všech pět křížových výprav se proměnilo vlastně v plošné vyvražďování čechů (i dětí a žen).
Plošné vraždění ze strany vokájů Zikmunda Lucemburského se odehrálo u Kutné Hory, kde se vraždila plošně i dětská populace od těch nejmenších!
Uherské, kumánské jednotky sekaly končetiny i malým dětem a nechala je v bolestech umírat pohozené na zmrzlé zemi bez rukou a nohou!!!!
Taková ukrutnost, děsivost ze strany katolického papežsko-zikmundského vojská nemá obdobu v naší zemi.
Četná svědectví o zvěrstvech křížáků zachycená břitkým perem kronikáře Vavřince z Březové zní: "...Když totiž táhl se svým vojskem s řečenými pány přes Humpolec a Ledeč k Hoře, jeho nelidští a vělomní lidé (Kumáni - pozn. JM) všem jak přátelům tak nepřátelům vypalovali vesnice, městečka a hrady, a znásilňujíce panny a ženy až do vydechnutí duše, potom je usmrcovali, maličkým dítkám usekávali ruce a nohy a pohazovali je před očima matek a jejich matky s ostatními ženami obnažené hnali před sebou jako dobytek a zavěšovali je na plotech za prsy, z kterých někdy sáli..."
Tolik tedy Vavřinec z Březová a já se obávám, že u tohoto příspěvku by mělo být málem odsouhlasení, že čtenáři je 18 let ...

Působení fanatických jezuitů pod vedením Antonína Koniáše a ničením všeho českého (spáleno přes 30 tisíc knih s jiným smýšlením než katolickým) a upalováním ve falešných procesech, honech na čarodějnice na Šumpersku bylo jen obohacování církve a likvidace jiného názoru!!!
Hony proslavil hlavně katolický fanatický inkvizotor Jindřich Boblig, který na Šumpersku, na panství zámku Velké Losiny, rozpoutal hotové peklo.
Teď se nám snaží Katolická církev pošpinit husitství, Jana Žižku, očistit jezuity a zamlžuje další zvěrstva,…… jakým právem !!!
Pro info zde předkládám tyto fotky, aby si každý udělal názor na tuto církev.Židovské zlato sebrané nacisty jim nesmrdělo
jako úplatky za pašování nacistů po válce Krysí stezkou do Argentiny a jinam.
Tato církev většinu tak zv. církevního majetku měla propůjčenou od panovníků, tedy od státu. A ten zbytek ukradla těm, které napřed odsoudila a umučila k smrti.
Tato církev chce vracet majetek....jaký majetek.....No přeci majetek státu a tedy nás všech... a ještě chce po nás a našich potomcích zaplatit 59 miliard Kč.
Chcete církvi vracet majetek a ještě jim platit?
Několik zkorumpovaných přisluhovačů z parlamentu jim to umožnilo proti nesouhlasu většiny obyvatel České republiky!!!!
Doživotně bude tato církev vděčna těmto přisluhovačům a bude si je hýčkat.

Jen pro info z historie po Druhé světová válce.Velké množství fašistů, gestapáků,vrahů  se vyhlo potrestání díky papeži, díky Katolické církvy.

    Namísto pašování bezprizorných Židů do Argentiny, Krysí Stezka pašovala Eichmana, Paveliče, Stangela - mezi mnoha jinými. Namísto odsouzení biskupa Hudala, Vatikán ho nahradil méně nápadným, ale zato výkonnějším a efektivnějším direktorem v osobě otce Draganoviče. Namísto mezinárodní justice tu bylo Intermarium a množství nacistických emigrantů.

To, co Vatikán prováděl po Druhé Světové Válce byl zločin, do nebe volající zločin! Evidence je jednoznačná: Svatá stolice pomáhala k útěku těm, kteří měli padnout do rukou mezinárodní spravedlnosti. Krysí Stezka byla vytvořena úmyslně a právě pro pomoc, hledaným válečným zločincům....

Neshledáváme žádnou obhajobu z neznalosti: Papež Pius XII, si byl plně vědom zločinů Ante Paveloviče! Ani to nebyl jediný případ. Krysí Stezka operovala bez jakéhokoliv přihlédnutí ke zločinům a zvěrstvům, které byly prchajícími spáchány. Byly to zločiny proti lidskosti. Pakliže chtěl papež znát jejich pravá jména - stačilo se jen zeptat otce Draganoviče! Loupež v jeho kanceláři odhalila, že Draganovič držel seznam jak pravých, tak i fiktivních jmen uprchlíků.

Papežské diplomatické zprávy odhalují schéma ochraňování a zasahování ve prospěch válečných zločinců..... VATIKÁN VĚDĚL, ŽE POMÁHÁ MASOVÝM VRAHŮM!

Nenacházíme obhajobu pro takové chování: Krysí Stezka byla prodlouženou paží tajné vatikánské diplomacie..... Existovala téměř jednohlasná dohoda mezi přežívajícími svědky, že Draganovič operoval s oficiálním souhlasem z nejvyšších míst..... Akta několika špionážních agentur různých národů potvrzují, že nejvyšší vedoucí Vatikánu autorizovali a dohlíželi na pašování prchajících válečných zločinců.29

Ovšem, ať už jsou důkazy jakkoliv přesvědčivé a nevyvratitelné, Řím trvá na svém odmítání jakékoliv viny. Proč? Protože ta absolutní, neomylná a neměnná autorita Římského Biskupa musí být udržena za každou cenu!

Dalším hrůzným příkladem katolického vojska bylo upálení husitského faráře Václava z Arnoštovic spolu se 4 dětmi,……………..

Tuto událost dopodrobna popisuje Vavřinec z Březové ve své kronice.
Stalo se to před bitvou na Vítkově, kdy Albrecht Habsburský se svým vojskem táhl ku Praze za Zikmundem. Farář Václav byl zrazen svými katolickými kolegy. Šedesát Habsburkových jezdců si přijelo 6. 7.  do Arnoštovic pro něj a jeho vikáře. Když byl Václav vyzván, aby se zřekl podávání podobojí, odpověděl: "Je to v evangeliu a v praxi prvotní církve a zde ve vašem psaném misálu. Vymažte toto písmo nebo sežerte toto evagelium." Načež ho jeden z vojáků praštil železnou rukavicí tak, že mu začala téci z nosu krev.
Druhý den ráno v neděli posadili faráře s vikářem, 3 starými sedláky a 4 dětmi (7, 8, 10 a 11 let) na hranici. Vavřinec píše, že "dítka jako noví rytíři" seděli kolem faráře a ten je objímal. Byli naposledy vyzváni, aby se zřekli své víry, když odmítli, byla hranice zapálena. Ještě chvíli bylo slyšel chvalozpěv Bohu, který všichni začali zpívat, než jim kouř a plameny zavřely ústa...
……………………..tisíce dalších podobných případů nám přinesla katolická církev napříč Evropou, Středním východem, Amerikou atd………………
Vše ve jménu Vatikánu, papeže, peněz, touze po moci, chamtivosti………...
Lidstvo je nepoučitelné !!!

P.S.:
Skláním se před všemi, kteří měli odvahu postavit se katolické církvi ještě v dobách kdy měla moc nad světem.

2 Baronga Baronga | Web | 20. června 2015 v 3:46 | Reagovat

půjčky oproti zástavě ;-)

3 CoreyBof CoreyBof | E-mail | Web | 18. března 2018 v 22:04 | Reagovat

You revealed that adequately!

4 LatonyaPrabs LatonyaPrabs | E-mail | 26. března 2018 v 12:06 | Reagovat

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

5 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 10. července 2018 v 20:38 | Reagovat

naproxen 250 mg
<a href="http://naproxen-5001-mg.com">naproxen 500
</a>

6 naproxen 500 naproxen 500 | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:31 | Reagovat

naproxeno 500 mg  
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 250mg
</a>

7 naproxen 500 mg tablets naproxen 500 mg tablets | E-mail | Web | 11. července 2018 v 0:34 | Reagovat

naproxen 500 mg tablets
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 500 mg tablets
</a>

8 aldactone spironolactone aldactone spironolactone | E-mail | Web | 11. července 2018 v 9:29 | Reagovat

spironolactone 25mg tablets
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">aldactone 25 mg</a>

9 spironolactone 25mg spironolactone 25mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 10:00 | Reagovat

spironolactone 25mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 50 mg</a>

10 spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 11:03 | Reagovat

spironolactone 25mg tablets
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25mg</a>

11 spironolactone 25mg tablets spironolactone 25mg tablets | E-mail | Web | 11. července 2018 v 12:33 | Reagovat

spironolactone 50 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25 mg</a>

12 spironolactone 25 mg spironolactone 25 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 16:57 | Reagovat

spironolactone 50 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 50 mg</a>

13 spironolactone 25mg spironolactone 25mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 17:54 | Reagovat

spironolactone 25mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25mg</a>

14 spironolactone 25mg spironolactone 25mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 18:23 | Reagovat

spironolactone 25 mg
<a href="http://spironolactone-25mg.com/">spironolactone 25mg tablets</a>

15 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 21:33 | Reagovat

citalopram 20 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 10mg</a>

16 citalopram 10 mg citalopram 10 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 23:30 | Reagovat

citalopram 10 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40 mg</a>

17 citalopram 10 mg citalopram 10 mg | E-mail | Web | 11. července 2018 v 23:58 | Reagovat

citalopram 10mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 20mg</a>

18 citalopram 40 mg citalopram 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 3:52 | Reagovat

citalopram 10 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 10 mg</a>

19 citalopram 10 mg citalopram 10 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 5:11 | Reagovat

citalopram 40mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 20mg</a>

20 citalopram 20mg citalopram 20mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 6:30 | Reagovat

citalopram 40mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40mg</a>

21 citalopram 20 mg citalopram 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 7:34 | Reagovat

citalopram 10 mg
<a href="http://citalopram-20-mg.com/">citalopram 40mg</a>

22 furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve | E-mail | Web | 12. července 2018 v 8:15 | Reagovat

furosemide 20mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemida 40 mg para que sirve</a>

23 furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve | E-mail | Web | 12. července 2018 v 8:52 | Reagovat

furosemide 40 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 40 mg</a>

24 furosemide 40 mg furosemide 40 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 10:14 | Reagovat

furosemida 40 mg para que sirve
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20mg</a>

25 furosemide 20 mg furosemide 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 10:55 | Reagovat

furosemide 40 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemida 40 mg para que sirve</a>

26 furosemida 40 mg para que sirve furosemida 40 mg para que sirve | E-mail | Web | 12. července 2018 v 11:37 | Reagovat

furosemide 20mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

27 furosemide 20mg furosemide 20mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 15:28 | Reagovat

furosemida 40 mg para que sirve
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 40 mg</a>

28 furosemide 20 mg furosemide 20 mg | E-mail | Web | 12. července 2018 v 17:48 | Reagovat

furosemide 40 mg
<a href="http://furosemide-20-mg.com/">furosemide 20 mg</a>

29 prednisone 50 mg prednisone 50 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 11:53 | Reagovat

prednisolone 20 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

30 prednisone 5mg prednisone 5mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 12:33 | Reagovat

prednisone 20mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

31 prednisone 20 mg 5 days prednisone 20 mg 5 days | E-mail | Web | 13. července 2018 v 12:56 | Reagovat

prednisone 20 mg 5 days
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5 mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

32 prednisone 10 mg prednisone 10 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 13:22 | Reagovat

prednisone 20 mg 5 days
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20 mg 5 days</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

33 prednisone 5mg prednisone 5mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 14:12 | Reagovat

prednisone 5 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20mg</a>

prednisone 20 mg
prednisone 20 mg 5 days
prednisone 20mg
prednisolone 20 mg
prednisone 5 mg
prednisone 10 mg
prednisone 50 mg
prednisone 5mg

34 prednisolone 20 mg prednisolone 20 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 15:27 | Reagovat

prednisolone 20 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 20 mg</a>

35 prednisone 20 mg prednisone 20 mg | E-mail | Web | 13. července 2018 v 16:16 | Reagovat

prednisone 50 mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5 mg</a>

36 prednisone 20 mg 5 days prednisone 20 mg 5 days | E-mail | Web | 13. července 2018 v 20:34 | Reagovat

prednisone 5mg
<a href="http://prednisonee-20-mg.com/">prednisone 5 mg</a>

37 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 0:19 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 7 5 mg</a>

38 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 1:06 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 15mg</a>

39 meloxicam medication meloxicam medication | E-mail | Web | 14. července 2018 v 1:54 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 7.5</a>

40 meloxicam medication meloxicam medication | E-mail | Web | 14. července 2018 v 3:38 | Reagovat

meloxicam medication
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">mobic meloxicam</a>

41 meloxicam 7 5 mg meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 7:16 | Reagovat

meloxicam 7.5 mg
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 7.5 mg</a>

42 meloxicam 15 meloxicam 15 | E-mail | Web | 14. července 2018 v 9:49 | Reagovat

meloxicam 7.5
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 15</a>

43 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 11:05 | Reagovat

ranitidine 300 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 300 mg </a>

44 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 11:44 | Reagovat

ranitidine 300 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 150 mg </a>

45 ranitidine 150 mg ranitidine 150 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 12:22 | Reagovat

ranitidine 150 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 150 mg </a>

46 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 14. července 2018 v 13:36 | Reagovat

ranitidine 150 mg
<a href="http://ranitidine150mgranitidine.com/">ranitidine 300 mg </a>

47 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 12:37 | Reagovat

meloxicam 15 mg
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 7 5 mg</a>

48 meloxicam 15 mg meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 18. července 2018 v 16:04 | Reagovat

meloxicam 7 5 mg
<a href="http://mobicmeloxicam15mg.com/">meloxicam 15 mg</a>

49 naproxen 500 mg naproxen 500 mg | E-mail | Web | 19. července 2018 v 12:28 | Reagovat

naproxen 500 mg
<a href="http://naproxen-500-mg.com/">naproxen 500 mg</a>

50 Clieeimpug Clieeimpug | E-mail | Web | 7. srpna 2018 v 22:24 | Reagovat

If you like something super new? Open and look at this link. Only here the choice of girls for every taste and completely free! They are responsible slaves, they will and want perform everything you say !
http://gov.shortcm.li/kings1#U14

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama