Falšování husitských dějin v tisku

25. února 2013 v 10:17 | Zdeněk |  Husitství
Při kratičké návštěvě Domažlicka se mi do ruky u mé maminky dostali místní regionální noviny Rozhled. Klasický plátek plný víceméně jenom reklam a inzerce. Přesto jsem jej otevřel a hned a zrak mi padl na velké titulky článku: Z Plzně si jeli husité pro porážku do Bavorska. Jak je zvykem, v tu dobu jsem zrovna "mimochodem" psal článek o tom, jak se děti v Rakousku a Německu učí v dějepise o husitství a jak náš český katolický moralista národa kněz Halík útočí na Jana Žižku, kterého nazývá přímo v TV "usamou-bin-ladinem českých dějin."
Článek se zaujetím čtu, neboť husitství jsem kdysi dost podrobně studoval a o této porážce husitů v Bavorsku jsem nevěděl. Věděl jsem jistě, že husité pod velením Jana Žižky nikdy neprohráli a pod vedením kněze Prokopa Holého prohráli až u Lipan, pak následovalo definitivní poražení radikálního křídla husitů - táboritů pod velením kněze Jana Buřiče u Krče (19.8. 1435). Poslední husitský odboj skončil s dobitím hradu Sion a popravou posledního radikálního husity Jana Roháče z Dubé, který byl mimochodem zřejmě i v přímém příbuzenském vztahu s Janem Žižkou z Trocnova (někdy se uvádí z Kalicha).
Poražením radikálního křídla husitů nastalo celkové uvolnění patové situace v zemi. Výsledkem husitské reformace ze zevního pohled bylo zejména to, že se české a moravské země stali první protestantskou zemí v Evropě, kde jinak vládla všemocná katolická církev, a byl uhájen český stát. Vnitřní význam byl však obrovský a ve své podstatě duchovní v pravém slova smyslu. Byl velmi významnou kolektivní zkušeností pro celou Evropu, z které je možno čerpat mnohá poučení. Husitství je významné jako národní odkaz, který byl měl být znám a připomínán. Je vodítkem k pochopení nejen vlastního národa, ale i pramenem a vřídlem velmi mocné energie v kolektivním vědomí sdíleném řekněme "nad duší" husitů. Proto je nutný výklad a interpretace zbavená veškerých ideologických nánosů z pohledu zejména vnitřního významu a správně chápat různé útoky a dezinterpretace husitství v médiích i nejrůznějšími autory a veřejnými osobami.

V článku se píše, dále cituji:
"..že během obléhání Plzně došlo husitskému vojsku zásoby a tak se 2000 husitů vydalo na loupeživou výpravu do Bavor. Nebyly to žádné míruplné výpravy. Dobové zápisky hovoří o krveprolití.
Hornofalcký kníže Johann z města Neunburg vom Wald postavil vojsko z místních rytířů, měšťanů, sedláků i řemeslníků a husitskou výpravu krutě rozdrtí. Sám Prokop Holý se zachránil v posledním okamžiku." Hovoří ředitel neunburgského muzea a badatel Theo Männer.
Na místě bitvy stojí dnes vysoký obelisk ze žuly. Toto legendární vítězství se každoročně připomíná velkolepou divadelní hrou "O husitské válce". Tento pomník byl vystaven v roce 1933 při 500. výročí bitvy, kdy bylo hráno vlastenecké drama Husitský bič. Jenom připomínám, že se tak stalo přesně v roce, kdy Hitler se dostal k moci v Německu a stal se říšským kancléřem. Bavorsko byla základnou hnutí NSDAP a město Norimberk sídlem nacistických srazů.
Dále článek zve české turisty na toto slavnost do Neunburgu. Mimochodem starosta píše: V příštím roce při příležitosti 30. výročí uvedení husitské hry a zahájení činnosti nové městské kulturní haly zazní Smetanova Má vlast v podání Pražských filharmoniků pod taktovkou významného německého dirigenta a rodáka Hanse Richtera, řekl nám starosta města Martin Birner. Tolik citace z místního tisku, který se rozdává všude.

Komentář:
Historická fakta jsou velmi rozdílná, od podání německého historika. V září 1433 leželo před Plzní pět husitských vojsk v síle 36 000 mužů v pěti leženích kolem města. Z obou stran se očekávalo, že půjde o rozhodující boj, jehož výsledek stanoví, zda v zemi zvítězí strana husitská nebo katolická. Kraj kolem Plzně byl vypleněn a vyrabován. Proto Prokop Veliký nařídil 16.9 1433 tzv. spížní výpravu do Bavorska pod velením nejvyššího polního hejtmana Jana Parduse z Horky a Jana Řitky z Bezdědic. Oddíl 500 jezdců a 1 400 pěších překročil hranice a začal okamžitě plenit a vypalovat usedlosti. Když se vracel oddíl husitů s kořistí ve spěchu zpět, byl u vsi Hilersried v Bavorsku napaden dne 21.9. 1433 Bavory pod velením českého hejtmana Hynce Pluha z Rabštejna. Tedy nikoliv pod vedením Hornofalckého knížete, jak uvádí německý historik. Tento český hejtman, který vlastnil rozsáhlé majetky v Bavorsku znal husitskou taktiku, a za využití momentu překvapení tak byl schopen svést vítěznou bitvu s nepřipravenými husity. To je ten zásadní faktor, který stojí za tímto vítězstvím Bavorů. Jinými slovy, jak je často v naší národní dějinné zkušenosti zvykem. Čech šel opět proti Čechu. Jeho vojsko podle mnou nalezených informací ale tvořili výhradně sedláci a dobrovolníci, což je opět v rozporu s výkladem německého historika.
Pochodující husité, kteří měli vozy naložená ukradenými zásobami byl přepadeni ze zálohy a nestačili včas uzavřít vozovou hradbu a obsadit vozy a připravit se k boji. Vozy byly naplněné až po okraj zásobami. Bavoři tak snadno vniknuli mezi vozy a husitský oddíl v krvavé řeži porazili, takže 1 170 mužů padlo na bojišti a 330 těžce raněných se ocitlo v zajetí. Hejtmani Pardous s Řitkou se sice probili z obklíčení, ale ztratili veškeré zásoby. Vrátili se sotva s 30 jezdci a stovkou pěších k Plzni. Prokop Holý s vůbec tohoto mini tažení do Bavorska nezúčastnil, ten po celou dobu zůstával v Čechách a velel při obléhání Plzně. Přesto německý historik jasně říká, že cituji "Sám Prokop Holý se zachránil v posledním okamžiku." Tedy opět jasná historická nepravda, tedy lež.
Toto byla skutečně první významnější porážka husitů za jejich působení od počátku revoluce v roce 1419 - 1433, tedy první po 14 letech. Je nutno říci, že se nejednalo o bitvu v pravém slova smyslu. Jednalo se o přepadení a pobití ne příliš početné výpravy husitů do Bavorska, která neměla vojenský charakter, ale měla zajistit zásoby pro husitské vojsko před Plzní. Nejednalo se o bitvu rozsahu jakými byly bitva u Domažlic, Tachova, Ústí nad Labem, Vítkově, apod., kde proti sobě stálo vojska v počtech několika desítek tisíc na každé straně.
Takových podobných malých střetů mezi husity a katolickou šlechtou - panskou jednotou bylo mnoho, jak na našem území, tak v zahraničí - v Rakousku, Bavorsku, Polsku, i na Slovensku. Například ještě před obléháním Plzně Prokopem Holým, koncem února roku 1433 vtrhnul kněz Bedřich ze Strážnice spolu s hejtmanem Janem Pardousem s táborskými vojsky do Rakouska. Vojsko v síle 8000 pěších, 700 jezdů a 300 vozů překročilo hranice a zatlačovalo před sebou nepřátelské oddíly, které v několika lokálních střetnutí porazilo. Dále vojsko působilo v Polsku, na Slovensku až v Trenčasnkém kraji a pak se opět vrátilo do Čech. Tato jednotlivá střetnutí se ani neuvádějí jako významné bitvy. Zhruba na takové úrovni bylo střetnutí u bavorské vsi Hiltersried.
Je s podivem, že profesionální německý historik a badatel Theo Männer se ve své přednášce dopustil třech nepřesností, a to například v takových zásadních otázkách, jako bylo velení obou stran. Já nejsem profesionální historik, ale stačilo mi projít 3 nezávislé zdroje věnující se husitské reformaci a nelezl jsem informace, které uvádím výše. Jako velmi zdařilý informační zdroj o husitské reformaci doporučuji nedávno vyšlou knihu: PhDr. Josef Dolejší, Leonid Křížek; Husité, Vrchol válečného umění v Čechách. Je to jenom nepřesnost tohoto historika, nebo že by se skutečně mýlili mně dostupné zdroje, a nebo jde o cílené upravování dějin?
Současně samozřejmě jak je obvyklé ve výkladu historie je tomuto jednomu z mála vítězných střetnutí Němců nad husity věnována zvýšená pozornost a je to slaveno jako velká významná událost až do dnešních dnů. Je tedy vidět, jak moc je toto mini vítězství ve skutečnosti pro Bavory významné. Navíc oslava tohoto vítězství se začala slavit a připomínat od roku 1933, jako vlastenecká událost, kdy se právě v Německu dostávala k moci Hitlerova NSDAP, jejíchž hlavní baštou v Německu bylo právě Bavorsko. Do dnešních dnů se každý rok hraje oslavná divadelní hra o husitech ve městě Neunburg worm Wald. Podobně laděná divadelní hra se hraje ve Furth in Waldu. Zde se každoročně konají slavnosti "Skolení draka", tzv. Der Drachenstich. Ty mají symbolizovat porážku husitství v Evropě, to je onen drak, který je slavnostně během představení zabijí rytíři. Tolik oslavy vítězství nad husity u našich západních sousedů - Bavorů.
O husitech se na webu věnovaném této hře a oběma městům uvádí jenom to, že husité podnikali loupeživé výpravy do Bavorska, které byly velmi krvavé a že byly poraženi v této bitvě u Hilersriedu. O tom, co předcházelo husitským výpadům do sousedních států ani zmínka. Čtenář se tak vůbec nedozví o myšlenkách Jana Husa, jeho názorech na nutnost reformy katolické církve a obecného stavu mravů tehdejší středověké společnosti, ani o tom, proč u nás pozvedli husité zbraně na obranu svého vyznání i uhájení holé existence českého státu. Čtenář se nedozví, že to byla nejprve katolická církev společně s německým císařem a představiteli tehdejších německých feudálů, kteří jako první podnikli na pět křižáckých výprav do Čech, které nebyli ničím jiným než loupežnými vyhlazovacími intervenčními akcemi s cílem vyhubit ty kacířské Čechy. Na těchto výpravách se zejména podíleli takřka všechny německé země společně s vojsky katolických států celé Evropy. Teprve po těchto zločineckých nájezdech a porážce těchto pěti intervenčních armád, husité začali oplácet tyto drancující nájezdy do česko-moravských zemí svými výpady do tehdejšího Německa, Rakouska a Uher. Ano, je jisté, že to nebyly jen "spanilé jízdy". Současně je ze záznamu z kronik zřejmé, že Husovu učení, které husité při těchto výprav šířili, naslouchal i prostý lid v Německu nebo Rakousku. O sto let později se k Husovu odkazu otevřeně přihlásili představitelé německé reformace a selské války Martin Luther a Tomáš Müntzer. Navíc byl velký rozdíl mezi tímto drancováním mezi křižáky a husity. Křižáci nerozlišovali, pobíjeli i ženy a děti při svých nájezdech. V případě husitů byly ženy a děti vždy uchránění života. Například Jan Žižka na toto velmi dbal a sám krutě trestal veškeré bezpráví takto provádění ve svých řadách. Tolik jednostranný zavádějící výklad historie u našich sousedů.
Naši sousedi si připomínají svou historii, třebaže ve zkresleném jednostranném světle. Do dnes hrají divadelní hry. Jaká je situace u nás? V tuto dobu na 15.8. 2011 připadá 580. výročí bitvy u Domažlic, kde husité pod vedením kněze Prokopa Holého doslova rozprášili poslední a také dosud největší křižáckou výpravu do Čech. Po této porážce papež a celá katolicko - německá klika vládnoucí v tehdejší Evropě upustila od dalších vojenských výprav do Čech, bylo jim jasné, že nelze husity zdolat vojenskou silou. Výsledkem bylo, že husité v čele s knězem Prokopem Holým přizváni jako rovnocenní partneři k jednání na církevní koncil do Basileje, kde mohli poprvé svobodně obhajovat své učení. To bylo ve skutečnosti vítězstvím a největším výdobytkem husitské reformace. České země se stali první protestantskou zemí v katolické Evropě. Pak nás následovali další. Tím byla velmi zpochybněna katolická vyvolenost ve věcech víry a spásy. Tato významná opravdu bitva, se nijak nepřipomíná, ani v regionálním tisku, přestože se blíží kulaté výročí.
Není hodná připomenutí? Je vidět velký rozdíl v přístupu ke své historii u obou národů. Češi si vůbec nemusí vytvářet umělé legendy a mýty o své historii, ani si vymýšlet své hrdiny, jak to vytvářejí v Bavorsku, přesto si svou slavnou historii ani nepřipomínají a často ji ani neznají, jak jsem se osobně přesvědčil v mnoha případech. Pak mohou vznikat takové "patlaniny" v regionálním tisku, a nikdo si jich ani nevšimne. Nezapomeňme na to, kdo asi tak má zájem napadat českou husitskou minulost a její duchovní odkaz?
 


Komentáře

1 Jan Jan | 12. března 2013 v 16:28 | Reagovat

Katolická církev.

Proč se nemluví v Tv, novinách o této církvi pravda?
Proč se nemluví o dvoutisíleté historii církve, o jejím násilném prosazování křížovými výpravami?
O těch umučených osvícených lidech s jiným názorem, kteří hlásali pokrok.
Nejkrutější Śpanělská katolická Inkvizice zavraždila v různých procesech statisíce lidí, homosexuální pedofilní sexuální skandály současné církve nejsou vyjímkou, atd., atd.
Papežská Vatikánská banka pere peníze italské narko mafii z drog a to jim také nesmrdí,….hrůza a děs jde z této bandy z centrálního vedení katolické církve z Vatikánu.
Vatikánská banka má na účtech cca 6 miliard Euro !!!To nemá již nic společného s Ježíšem Kristem !!
Proč se nelmuví o krádežích majetku a u palování čarodejnic, vyvraždění domorodého obyvatelstva v Jižní, Latinské Americe a jinde?
Zikmund Lucemburský vedl spolu s papežem vyhlazovací válku proti čechům.Všech pět křížových výprav se proměnilo vlastně v plošné vyvražďování čechů (i dětí a žen).
Plošné vraždění ze strany vokájů Zikmunda Lucemburského se odehrálo u Kutné Hory, kde se vraždila plošně i dětská populace od těch nejmenších!
Uherské, kumánské jednotky sekaly končetiny i malým dětem a nechala je v bolestech umírat pohozené na zmrzlé zemi bez rukou a nohou!!!!
Taková ukrutnost, děsivost ze strany katolického papežsko-zikmundského vojská nemá obdobu v naší zemi.
Četná svědectví o zvěrstvech křížáků zachycená břitkým perem kronikáře Vavřince z Březové zní: "...Když totiž táhl se svým vojskem s řečenými pány přes Humpolec a Ledeč k Hoře, jeho nelidští a vělomní lidé (Kumáni - pozn. JM) všem jak přátelům tak nepřátelům vypalovali vesnice, městečka a hrady, a znásilňujíce panny a ženy až do vydechnutí duše, potom je usmrcovali, maličkým dítkám usekávali ruce a nohy a pohazovali je před očima matek a jejich matky s ostatními ženami obnažené hnali před sebou jako dobytek a zavěšovali je na plotech za prsy, z kterých někdy sáli..."
Tolik tedy Vavřinec z Březová a já se obávám, že u tohoto příspěvku by mělo být málem odsouhlasení, že čtenáři je 18 let ...

Působení fanatických jezuitů pod vedením Antonína Koniáše a ničením všeho českého (spáleno přes 30 tisíc knih s jiným smýšlením než katolickým) a upalováním ve falešných procesech, honech na čarodějnice na Šumpersku bylo jen obohacování církve a likvidace jiného názoru!!!
Hony proslavil hlavně katolický fanatický inkvizotor Jindřich Boblig, který na Šumpersku, na panství zámku Velké Losiny, rozpoutal hotové peklo.
Teď se nám snaží Katolická církev pošpinit husitství, Jana Žižku, očistit jezuity a zamlžuje další zvěrstva,…… jakým právem !!!
Pro info zde předkládám tyto fotky, aby si každý udělal názor na tuto církev.Židovské zlato sebrané nacisty jim nesmrdělo
jako úplatky za pašování nacistů po válce Krysí stezkou do Argentiny a jinam.
Tato církev většinu tak zv. církevního majetku měla propůjčenou od panovníků, tedy od státu. A ten zbytek ukradla těm, které napřed odsoudila a umučila k smrti.
Tato církev chce vracet majetek....jaký majetek.....No přeci majetek státu a tedy nás všech... a ještě chce po nás a našich potomcích zaplatit 59 miliard Kč.
Chcete církvi vracet majetek a ještě jim platit?
Několik zkorumpovaných přisluhovačů z parlamentu jim to umožnilo proti nesouhlasu většiny obyvatel České republiky!!!!
Doživotně bude tato církev vděčna těmto přisluhovačům a bude si je hýčkat.

Jen pro info z historie po Druhé světová válce.Velké množství fašistů, gestapáků,vrahů  se vyhlo potrestání díky papeži, díky Katolické církvy.

    Namísto pašování bezprizorných Židů do Argentiny, Krysí Stezka pašovala Eichmana, Paveliče, Stangela - mezi mnoha jinými. Namísto odsouzení biskupa Hudala, Vatikán ho nahradil méně nápadným, ale zato výkonnějším a efektivnějším direktorem v osobě otce Draganoviče. Namísto mezinárodní justice tu bylo Intermarium a množství nacistických emigrantů.

To, co Vatikán prováděl po Druhé Světové Válce byl zločin, do nebe volající zločin! Evidence je jednoznačná: Svatá stolice pomáhala k útěku těm, kteří měli padnout do rukou mezinárodní spravedlnosti. Krysí Stezka byla vytvořena úmyslně a právě pro pomoc, hledaným válečným zločincům....

Neshledáváme žádnou obhajobu z neznalosti: Papež Pius XII, si byl plně vědom zločinů Ante Paveloviče! Ani to nebyl jediný případ. Krysí Stezka operovala bez jakéhokoliv přihlédnutí ke zločinům a zvěrstvům, které byly prchajícími spáchány. Byly to zločiny proti lidskosti. Pakliže chtěl papež znát jejich pravá jména - stačilo se jen zeptat otce Draganoviče! Loupež v jeho kanceláři odhalila, že Draganovič držel seznam jak pravých, tak i fiktivních jmen uprchlíků.

Papežské diplomatické zprávy odhalují schéma ochraňování a zasahování ve prospěch válečných zločinců..... VATIKÁN VĚDĚL, ŽE POMÁHÁ MASOVÝM VRAHŮM!

Nenacházíme obhajobu pro takové chování: Krysí Stezka byla prodlouženou paží tajné vatikánské diplomacie..... Existovala téměř jednohlasná dohoda mezi přežívajícími svědky, že Draganovič operoval s oficiálním souhlasem z nejvyšších míst..... Akta několika špionážních agentur různých národů potvrzují, že nejvyšší vedoucí Vatikánu autorizovali a dohlíželi na pašování prchajících válečných zločinců.29

Ovšem, ať už jsou důkazy jakkoliv přesvědčivé a nevyvratitelné, Řím trvá na svém odmítání jakékoliv viny. Proč? Protože ta absolutní, neomylná a neměnná autorita Římského Biskupa musí být udržena za každou cenu!

Dalším hrůzným příkladem katolického vojska bylo upálení husitského faráře Václava z Arnoštovic spolu se 4 dětmi,……………..

Tuto událost dopodrobna popisuje Vavřinec z Březové ve své kronice.
Stalo se to před bitvou na Vítkově, kdy Albrecht Habsburský se svým vojskem táhl ku Praze za Zikmundem. Farář Václav byl zrazen svými katolickými kolegy. Šedesát Habsburkových jezdců si přijelo 6. 7.  do Arnoštovic pro něj a jeho vikáře. Když byl Václav vyzván, aby se zřekl podávání podobojí, odpověděl: "Je to v evangeliu a v praxi prvotní církve a zde ve vašem psaném misálu. Vymažte toto písmo nebo sežerte toto evagelium." Načež ho jeden z vojáků praštil železnou rukavicí tak, že mu začala téci z nosu krev.
Druhý den ráno v neděli posadili faráře s vikářem, 3 starými sedláky a 4 dětmi (7, 8, 10 a 11 let) na hranici. Vavřinec píše, že "dítka jako noví rytíři" seděli kolem faráře a ten je objímal. Byli naposledy vyzváni, aby se zřekli své víry, když odmítli, byla hranice zapálena. Ještě chvíli bylo slyšel chvalozpěv Bohu, který všichni začali zpívat, než jim kouř a plameny zavřely ústa...
……………………..tisíce dalších podobných případů nám přinesla katolická církev napříč Evropou, Středním východem, Amerikou atd………………
Vše ve jménu Vatikánu, papeže, peněz, touze po moci, chamtivosti………...
Lidstvo je nepoučitelné !!!

P.S.:
Skláním se před všemi, kteří měli odvahu postavit se katolické církvi ještě v dobách kdy měla moc nad světem.

2 BenyT BenyT | E-mail | 16. ledna 2017 v 20:02 | Reagovat

I found this page on 12th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it's not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Just search for:  pandatsor's tools

3 ZdenekJ ZdenekJ | E-mail | 18. ledna 2017 v 8:47 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na hussitesriding.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

4 AlinaEmbegemoime AlinaEmbegemoime | E-mail | 30. srpna 2018 v 20:46 | Reagovat

Excellent!
Respect the author!
And I read the actual news here ...<a href=https://technology4you.website/category/news-technology/>News Technology</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama